EMA 2022

Takšna bo Ema Freš 2022!

Izbranih bo 24 mladih izvajalcev

Kot je že znano bo slovenski izbor predstavnika za 66. tekmovanje za pesem Evrovizije 2022 potekal v dveh delih – 24 novincev se bo naprej pomerilo na Emi Freš, štirje zmagovalci pa se bodo še s 16 uveljavljenimi glasbeniki udeležili izbora Ema 2022.

Mladi glasbeniki, stari do 30 let

Glede na to, da je potek Eme 2022 bolj kot ne že znan, razen izvajalcev seveda, se tokrat osredotočimo na t. i. predizbor Eme, kjer bo vse skupaj potekalo v okviru Eme Freš 2022. Na tem spletnem predizboru bodo lahko sodelovali izključno mladi glasbeniki, ki ne štejejo več kot 30 let in ki so izdali največ tri skladbe. Skupaj se bo tako v štirih tednih na spletu predstavilo 24 skladb.

V kategorijo Ema Freš 2022 se prijavijo skladbe, ki jih izvajajo izvajalci, ki na dan prijave še ne štejejo trideset (30) let in ki so do dneva prijave komercialno izdali največ tri (3) avtorske skladbe.

Od 24 skladb jih bo po štirih tednih spletnega predizbora Eme Freš ostalo še 14. Štirinajsterica glasbenih novincev se bo januarja predstavila še enkrat, tokrat v dveh televizijskih oddajah Ema Freš, in se potegovala za eno od štirih mest, namenjenih novincem izbora Ema 2022. Rok za prijavo je 22. november 2022. Nato bo prispele prijave ovrednotila najmanj tričlanska strokovna komisija!

Ema Freš 2022
Ema Freš 2022: Prvi teden RTV Slovenija

Kako bo potekala Ema Freš?

Prva faza postopka izbora skladb poteka v več krogih. V prvem krogu vsak član strokovne komisije na podlagi umetniških, estetskih in produkcijskih meril, inovativnosti skladbe ter kakovosti posnetka razvrsti vsako skladbo v eno izmed treh skupin, in sicer skupina 1 primerne skladbe, skupina 2 morebiti primerne skladbe ter skupina 3 neprimerne skladbe. Vse skladbe, ki so jih vsi člani strokovne komisije razvrstili v skupino 3, so izločene iz nadaljnjega izbora. Vse skladbe, ki jih je vsaj eden izmed članov strokovne komisije uvrstil v skupino 1 ali 2, se poslušajo in ocenjujejo še enkrat.

Postopek iz prvega kroga se ponavlja toliko časa, dokler v skupini 1 ne ostane štiriindvajset (24) skladb. Vseh tako izbranih štiriindvajset (24) skladb vsak član strokovne komisije razvrsti od prvega do štiriindvajsetega mesta. Seštevek razvrstitev vseh članov strokovne komisije da končni vrstni red izbranih skladb, pri čemer je višje uvrščena tista skladba, ki je prejela višjo skupno oceno seštevka razvrstitev vseh članov strokovne komisije. Če imata dve skladbi ali več skladb enak končni seštevek, je višje uvrščena tista skladba, ki je prejela več boljših razvrstitev. Če tudi na ta način dobimo enak rezultat, člani strokovne komisije o zmagovalki med skladbama (mi), ki imata (jo) enak končni seštevek, odločijo z dvigom rok. Če pa tudi na ta način dobimo enak rezultat, prevlada glas najmlajšega člana strokovne komisije.

Na podlagi končne razvrstitve skladb od prvega do štiriindvajsetega mesta se sestavijo pari (prvouvrščena in štiriindvajseto uvrščena skladba, drugouvrščena in triindvajseto uvrščena skladba, tretjeuvrščena in dvaindvajseto uvrščena skladba itd.), ki medsebojno tekmujejo oziroma se predstavijo v nadaljnji fazi izbora v kategoriji A (novinci).

O izbiri skladb se napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani strokovne komisije. Javno se objavi samo izbor skladb, ki bodo predstavljene v okviru izbora Ema Freš. Odločitev o izbranih skladbah je v izključni pristojnosti strokovne komisije in je dokončna.

Ema Freš 2022
Ema Freš 2022: Drugi teden RTV Slovenija

Spletne predstavitve

Nadaljnja faza izbora skladb poteka na spletu. Tri (3) tedne zapored se po vrstnem redu, ki ga določi uredništvo Razvedrilnega programa Televizije SLO, vsak ponedeljek, torek, sredo in četrtek na spletu objavita dve (2) skladbi od parov skladb, sestavljenih v skladu s prejšnjim členom teh pravil. Zmagovalno skladbo posameznega para se dobi s spletnim glasovanjem, pri čemer je zmagovalna skladba tista skladba, ki je prejela višje število glasov. Če imata obe skladbi enako končno število glasov ali če spletnega glasovanja zaradi tehničnih napak ali motenj ni možno izvesti oziroma na tej podlagi ugotoviti rezultatov, je zmagovalna tista skladba, ki je bila višje uvrščena pri strokovni komisiji za izbor skladb.

Tri (3) tedne zapored se nato vsako soboto objavi zmagovalne skladbe ponedeljka, torka, srede in četrtka ter se med njimi ponovno izvede spletno glasovanje, skladbe pa ponovno oceni tudi strokovna komisija za kategorijo A. Od štirih objavljenih skladb vsakega tedna se v nadaljnjo fazo tekmovanja »EMA FREŠ« uvrstita prvouvrščena skladba in drugouvrščena skladba, dobljena na podlagi spletnega glasovanja, in skladba po oceni strokovne komisije za kategorijo A, četrta skladba pa se uvrsti v t.i. kategorijo poražencev. Zmagovalni skladbi na podlagi spletnega glasovanja sta skladbi, ki sta prejeli prvo in drugo najvišje število glasov. Če imata dve skladbi ali več skladb enako končno število glasov ali če spletnega glasovanja zaradi tehničnih napak ali motenj ni možno izvesti oziroma na tej podlagi ugotoviti rezultatov, sta zmagovalni tisti skladbi, ki je bili (naj)višje uvrščeni pri strokovni komisiji.

Skladba, ki se uvrsti v nadaljnjo fazo izbora Ema Freš po oceni strokovne komisije,je tista skladba, ki je pri strokovni komisiji razvrščena najvišje. Če je to ista skladba, ki je že bila prvouvrščena in/ali drugouvrščena na podlagi spletnega glasovanja, je potem v nadaljnjo fazo uvrščena tista skladba, ki je po oceni strokovne komisije nadalje uvrščena. Vsak član strokovne komisije razvrsti vse štiri (4) skladbe od prvega do četrtega mesta, pri čemer je glede na seštevek ocen vseh članov strokovne komisije skladba na prvem mestu uvrščena najbolje. Če imata dve ali v skladb enako skupno razvrstitev, je višje uvrščena tista skladba, ki je prejela več posameznih višjih razvrstitev. Če tudi na ta način dobimo enak rezultat, je višje uvrščena tista skladba, ki je bila višje uvrščena pri strokovni komisiji pri izboru skladb za sodelovanje na izboru Ema Freš.

Po zaključeni fazi izbora na spletu se na podlagi glasov občinstva in ocen strokovne komisije dobi devet (9) skladb, ki se uvrstijo v nadaljnjo fazo izbora skladb. Preostalih petnajst (15) skladb, ki se na tej podlagi niso uvrstile v nadaljnjo fazo, so uvrščene v t.i. kategorijo poražencev. Te skladbe se ponovno predstavijo oziroma predvajajo na spletu v enem tednu: v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek. Predstavitev skladb poteka po vrstnem redu, ki ga določi uredništvo Razvedrilnega programa Televizije SLO, in sicer vsak dan po tri (3) skladbe, smiselno sestavljenim v skladu s prejšnjim členom teh pravil. Zmagovalno skladbo posameznega dneva se dobi s spletnim glasovanjem, pri čemer je zmagovalna skladba tista skladba, ki je prejela najvišje število glasov. Če imata dve skladbi ali vse tri skladbe enako končno število glasov ali če spletnega glasovanja zaradi tehničnih napak ali motenj ni možno izvesti oziroma na tej podlagi ugotoviti rezultatov, je zmagovalna tista skladba, ki je bila višje uvrščena pri strokovni komisiji za izbor skladb. Po zaključeni fazi izbora zadnjega tedna glasovanja v t.i. kategoriji poražencev na spletu se na podlagi glasov občinstva tako dobi še pet (5) skladb, ki se uvrstijo v nadaljnjo fazo izbora skladb. Trajanje, začetek in konec spletnega glasovanja so objavljeni na spletni strani RTV SLO.

Nadaljnja faza izbora skladb za izbor Ema Freš poteka v neposrednem prenosu. Vanjo se uvrsti štirinajst (14) skladb, ki so bile izbrane na podlagi glasov občinstva in ocen strokovne komisije v skladu s prejšnjim členom pravil. Finalni izbor Ema Freš poteka v dveh tekmovanjih. Predstavitev skladb poteka po vrstnem redu, ki ga določi uredniško produkcijska ekipa projekta Razvedrilnega programa Televizije Slovenija, in sicer v vsakem tekmovanju po sedem (7) skladb, smiselno sestavljenih v skladu s 7. členom pravil.

Oba izbora Ema Freš potekata v enem krogu, in sicer s telefonskim glasovanjem občinstva in glasovanjem strokovne žirije. V izbor zmagovalne skladbe Ema 2022 se uvrstijo štiri (4) skladbe z obeh izborov Ema Freš, in sicer iz vsakega izbora dve (2) skladbi: A. skladba, ki ima najvišji seštevek glasov telefonskega glasovanja, B. skladba, ki ima najvišjo končno oceno vseh članov žirije.

Ema Freš 2022
Ema Freš 2022: Tretji teden RTV Slovenija

Izbor skladbe po telefonskem glasovanju

Trajanje, začetek in konec telefonskega glasovanja, telefonske številke za glasovanje ter cena telefonskega glasovanja so objavljeni v neposrednem prenosu. Skladba, ki ima najvišji seštevek glasov telefonskega glasovanja, je zmagovalka vsakega od obeh izborov Ema Freš. Če imata dve ali več skladb enako število glasov telefonskega glasovanja, je zmagovalka tista skladba, ki je prejela več glasov v sistemu, v katerem je bilo oddano največje število telefonskih glasov. V primeru da je tudi po tem število glasov enako, je zmagovalka tista skladba, ki je prejela večje število telefonskih glasov v sistemu telefonskega glasovanja, v katerem je bilo oddano drugo največje število telefonskih glasov. Če se tudi na ta način ne more določiti zmagovalne skladbe, se primerjava števila telefonskih glasov nadaljuje v naslednjem sistemu telefonskega glasovanja po številu oddanih telefonskih glasov in tako naprej. V primeru tehničnih težav enega od sistemov telefonskega glasovanja velja število glasov, oddanih preko sistemov brez tehničnih težav. Če sta dve skladbi ali več skladb prejeli enako število glasov v vseh sistemih telefonskega glasovanja ali v primeru tehničnih težav pri vseh sistemih telefonskega glasovanja ali če telefonsko glasovanje zaradi tehničnih težav pri vseh sistemih ni bilo izvedeno, se kot končni rezultat upošteva glasovanje žirije. V tem primeru med obema ali več skladbami zmaga tista skladba, ki je bila na podlagi ocenjevanja žirije uvrščena višje. Javno objavljena je samo skladba, ki se je uvrstila na izbor »EMA 2022«, in sicer brez seštevka glasov (ali točk žirije).

Ema Freš 2022
Ema Freš 2022: Četrti teden RTV Slovenija

Izbor skladbe po oceni žirije

Skladba z najvišjo končno oceno žirije vsakega od obeh izborov Ema Freš se uvrsti v izbor Ema 2022. Če je to ista skladba, ki je zmagala že na podlagi telefonskega glasovanja, se potem v izbor Ema 2022 uvrsti tista skladba, ki je po oceni žirije drugouvrščena. Vsak član žirije vse skladbe razvrsti od prvega do sedmega mesta s točkami od ena (1) do sedem (7), pri čemer prvouvrščena skladba prejme eno (1) točko, drugouvrščena skladba dve (2) točki in tako do sedmouvrščene skladbe, ki prejme sedem (7) točk. Razvrstitev na prvo mesto in ena (1) točka pomenita najboljšo oceno. Končno oceno žirije predstavlja vsota točk vseh članov žirije. Če imata pri ocenjevanju žirije dve skladbi ali več skladb enako končno oceno, je višje uvrščena tista skladba, ki je prejela več višjih razvrstitev članov žirije. Primerjava se začne pri prvem mestu in eni (1) točki in se nadaljuje do sedmega mesta in sedmih (7) točk. Če je tudi na ta način enak rezultat, se višje uvrščena skladba določi z glasovanjem vseh članov žirije zgolj med skladbama oz. skladbami z enakim številom točk. Javno objavljena je samo skladba, ki se je uvrstila v izbor Ema 2022, in sicer brez seštevka točk
žirije.

Ema Freš 2022
Ema Freš 2022: Televizijska oddaja RTV Slovenija
Kako bi z emoji komentirali vse skupaj?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Twitter
Back to top button